Közhasznúsági jelentés 2010

Home / Alapítványunk / Közhasznúsági jelentések / Közhasznúsági jelentés 2010

Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány  8230 Balatonfüred, Balassi B. u. 14.

  1. évi

Közhasznúsági jelentése

Balatonfüred, 2011. április 4.

Fehérné Horváth Katalin

kuratórium elnöke

A Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése

a 2010-es esztendőről

 

  1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2366 ezer Ft, a saját tőke 2212 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

 

 

 

  1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

Tárgyévben az Alapítvány 4394 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 3163 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés oka, hogy tárgyévben további családi napközit nyitott az Alapítvány, így az ott ellátott gyermekek után is járt a normatív támogatás valamint több pályázaton eredményesen szerepelt az Alapítvány. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

 

 

 

  1. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka 2873 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

 

 

  1. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

 

 

 

  1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben közösségünk összesen 4.394.000 Ft támogatást kapott a központi költségvetésből. Ez 3.163.000 Ft-tal több, mint az előző évben. Ebből a központi költségvetésből kapott normatív támogatás 3221 ezer Ft, melyet működési célra kapott a szervezet. ez az összeg 1.990.000 Ft-tal több az előző évinél, amelynek az az oka, hogy újabb családi napközi nyitásával emelkedett az állami normatíva mértéke is. 1173 ezer Ft pályázati úton elnyert támogatás, melyből 350 ezer Ft működési célú támogatás az NCA-tól, 122 500 Ft program célú támogatás szintén az NCA-tól, valamint 700 ezer Ft program célú támogatás a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól. A kapott támogatások részletes bemutatását az 4. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

 

  1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Alapítványunk a tárgyévben és az azt megelőző évben személyi jellegű juttatást nem adott.

 

 

 

 

  1. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

 

7.1.         Családi napközik létrehozása:

 

Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. 2010 januárjában újabb családi napközit nyitottunk Balatonfüreden KaM-KalandVár Családi Napközi néven, így már két családi napközit működtet szervezetünk és 14 kisgyermek ellátását végezzük. A két családi napközi átlagos éves kihasználtsága 6,5 gyermek volt.

 

 

7.2.        Időszakos gyermekfelügyelet:

 

Az időszakos gyermekfelügyeletet elsősorban a nyári időszakban veszik igénybe a szülők, mivel a Balaton parton az idegenforgalmi szezonban megnő az igény a gyermekek elhelyezésére, amikor a különböző intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) bezárnak. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében átlagosan 5-10 gyermeket láttunk el.

 

 

7.3.        Előadások, szakmai beszámolók, táborok, konferenciák és más rendezvények megvalósítása:

 

A Balatonfüredi Baba.Mama Klubbantöbb alkalommal tartottunk előadást a családi napközikről.

 

 

7.4.        Családterápia végzése:

 

A tárgyévben 7 családnak tartottunk családterápiás foglalkozást. A családterápia során a családi problémák kerülnek megbeszélésre, konfliktusoldás, a felek közötti moderálás történik.

 

 

7.5.        Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának és esélyegyenlőségének elősegítésének illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása:

 

A családi napközik létrehozásának és működtetésének egyik fő célja az édesanyák visszatérésének elősegítése a munka világába, a nők elhelyezkedésének segítése gyermekük számára napközbeni ellátás nyújtásával. Az Alapítvány elsősorban gyermekes, nagycsaládos édesanyákat foglalkoztat.

 

 

7.6.        Szakmai segítségnyújtás és szolgáltatás szakmai szervezetek és természetes személyek részére:

 

Szoros szakmai együttműködést valósítunk meg a régió családi napközit működtető szervezeteivel.

Rendszeres kapcsolatot ápolunk az ország különböző részein lévő családi napközikkel. Szakmai partnerséget tart fenn az alapítvány a Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal, a velencei Csőrike Családi Napközivel, a zirci Színes Gyermekkor Alapítvánnyal, az ajkai Napsugár Gyermekvár Családi Napközivel és a budapesti Csillag Családi Napközikkel. Az ajkai családi napközit szakmai tanácsadással segítette az alapítvány valamint hospitáló helyként is működött. A velencei családi napközit több alkalommal is szakmai tanácsadással segítettük.Általában az együttműködésünk a működés közbeni problémák közös megoldására törekszik. Természetes személyeknek hospitációs lehetőséget biztosítunk a családi napközikben folyó munka megismerésére, tanulására, gyakorlására.

 

 

7.7.        Az alapítványi célokkal összhangban szakmai érdek-képviseleti munka végzése társadalmi és állami fórumokon:

 

A helyi önkormányzattal több ízben történt egyeztetés, a balatonfüredi önkormányzat elvi és erkölcsi támogatást fogalmazott meg alapítványunkkal kapcsolatban.

 

 

 

Balatonfüred, 2011. április 4.

 

 

Fehérné Horváth Katalin

kuratóriumi elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Kincs a Mosoly Alapítvány közgyűlése 2011. április 4-ei ülésén elfogadta.

 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

 

Az egyszerűsített éves beszámolót Nemes Ervin mérlegképes könyvelő állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.

 

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

2010.év

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft)

Elszámolás

határideje

időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi
Magyar Államkincstár 2010 3 221 000 Működési támogatás 0 3 221 000 0 2010.12.31.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010.07.02-2010.07.07. 700 000 Programtámogatás 45 000 655 000 0 2010.05.30.
Nemzeti Civil Alapprogram 2010.10.07. 350 000 Működési támogatás 0 308 000 42 000 2011.03.02.
Nemzeti Civil Alapprogram 2010.11.09. 122 500 Programtámogatás 0 0 122 500 2011.06.30.
Összesen 4 393 500 45 000 4 184 000 164 500

 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

  1. év
Megnevezés

Előző évi

összeg (eFt)

Tárgyévi összeg

(eFt)

Változás

eFt

Induló tőke 100 100 0
Tőkeváltozás -648 -761 -113
Lekötött tartalék 0 0 0
Értékelési tartalék -46 0 46
Tárgyévi eredmény -66 2 866 2 932
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 104 2 866 2 762
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége -170 7 177
Egyéb

 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

  1. év
Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft)
előző évi tárgyévi

Változás

Ft

Központi költségvetési szervtől 1 231 000 4 393 500
Nemzeti Civil Alapprogram Programtámogatás és működési támogatás 0 472 500 472 500
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Programtámogatás 0 700 000 700 000
Elkülönített állami pénzalap Működési támogatás 1 231 000 3 221 000 1 990 000
Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0
Balatonfüredi Önkormányzat 0 0 0
Kisebbségi települési Önkormányzat 0 0 0
Települési önkormányzat társulása 0 0 0
Magánszemélyektől 0 0 0
Egyéni vállalkozóktól 0 0 0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Működési támogatás 0 50000 50000
Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0
Közhasznú szervezettől 0 0 0
SZJA 1%-a (APEH) 0 0 0
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0
Egyéb 0 0 0
Összesen 1 231 000 4 443 500 3 212 000