Közhasznúsági jelentés 2011

Home / Alapítványunk / Közhasznúsági jelentések / Közhasznúsági jelentés 2011

Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány 8230 Balatonfüred, Balassi B. u. 14.

 1. évi Közhasznúsági jelentése

Balatonfüred, 2012. április 23.

Fehérné Horváth Katalin

kuratórium elnöke

A Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány

Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

 

 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A Kincs a Mosoly Közhasznú Alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2421 ezer Ft, a saját tőke 2269 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

 

 1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

Tárgyévben az Alapítvány 3 836 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 558 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenés oka, hogy tárgyévben az Alapítvány kevesebb pályázaton elnyerhető összeghez jutott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

 

 1. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka 2816 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

 1. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk együttműködési megállapodást kötött a Reménysugár a beteg gyermekekért, a rászorultakért és a betegekért Alapítvánnyal, amely keretében évente bizonyos pénzösszeggel támogatjuk az Alapítvány működését. 2011-ben 3000 Ft adományt nyújtottunk a Reménysugár Alapítványnak. A cél szerinti juttatások kimutatását a 4.sz. melléklet mutatja be..

 

 1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

Tárgyévben közösségünk összesen 3.967.000 Ft támogatást kapott a központi költségvetésből. Ez 427.000 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. Ebből a központi költségvetésből kapott normatív támogatás 3.626 ezer Ft, melyet működési célra kapott a szervezet. ez az összeg 405.000 Ft-tal több az előző évinél, amelynek az az oka, hogy a családi napközik kihasználtsága növekedett, így emelkedett az állami normatíva mértéke is. 210 ezer Ft pályázati úton elnyert támogatás, mely működési célú támogatás az NCA-tól. Az SzJA 1%-nak Alapítványunknak juttatott összege 131.000 Ft volt. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

 1. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Alapítványunk a tárgyévben és az azt megelőző évben személyi jellegű juttatást nem adott.

 

 1. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

7.1.         Családi napközik létrehozása:

 

Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. 2011-ben két  családi napközit működtetünk Balatonfüreden és 14 kisgyermek ellátását végezzük. A két családi napközi átlagos éves kihasználtsága 13,78 gyermek volt.

 

7.2.        Időszakos gyermekfelügyelet:

 

Az időszakos gyermekfelügyeletet elsősorban a nyári időszakban veszik igénybe a szülők, mivel a Balaton parton az idegenforgalmi szezonban megnő az igény a gyermekek elhelyezésére, amikor a különböző intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) bezárnak. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében átlagosan 5-10 gyermeket láttunk el.

 

7.3.        Előadások, szakmai beszámolók, táborok, konferenciák és más rendezvények megvalósítása:

 

A balatonfüredi Baba.Mama Klubban és a Bababörzén tartottunk előadást a családi napközikről.

 

7.4.        Családterápia végzése:

 

A tárgyévben 4 családnak tartottunk családterápiás foglalkozást és 15 családi tanácsadást folytattunk le. A családterápia során a családi problémák kerülnek megbeszélésre, konfliktusoldás, a felek közötti moderálás történik.

 

7.5.        Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának és esélyegyenlőségének elősegítésének illetve a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása:

 

A családi napközik létrehozásának és működtetésének egyik fő célja az édesanyák visszatérésének elősegítése a munka világába, a nők elhelyezkedésének segítése gyermekük számára napközbeni ellátás nyújtásával. Az Alapítvány elsősorban gyermekes, nagycsaládos édesanyákat ás pályakezdő nőket foglalkoztat.

 

7.6.        Szakmai segítségnyújtás és szolgáltatás szakmai szervezetek és természetes személyek részére:

 

Szoros szakmai együttműködést valósítunk meg a régió családi napközit működtető szervezeteivel. Rendszeres kapcsolatot ápolunk az ország különböző részein lévő családi napközikkel. Szakmai partnerséget tart fenn az alapítvány a Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal, a velencei Csőrike Családi Napközivel, a zirci Színes Gyermekkor Alapítvánnyal, az ajkai Napsugár Gyermekvár Családi Napközivel és a budapesti Csillag Családi Napközikkel. Az ajkai családi napközit szakmai tanácsadással segítette az alapítvány valamint hospitáló helyként is működött. A velencei családi napközit több alkalommal is szakmai tanácsadással segítettük. Általában az együttműködésünk a működés közbeni problémák közös megoldására törekszik. Természetes személyeknek hospitációs lehetőséget biztosítunk a családi napközikben folyó munka megismerésére, tanulására, gyakorlására.

 

 

7.7.        Az alapítványi célokkal összhangban szakmai érdek-képviseleti munka végzése társadalmi és állami fórumokon:

 

A helyi önkormányzattal több ízben történt egyeztetés, a balatonfüredi önkormányzat elvi és erkölcsi támogatást fogalmazott meg alapítványunkkal kapcsolatban.

 

 

Balatonfüred, 2012. április 23.

 

 

Fehérné Horváth Katalin

kuratóriumi elnök

 

 

 

 

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Kincs a Mosoly Alapítvány közgyűlése 2012. április 23-ai ülésén elfogadta.

 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

Az egyszerűsített éves beszámolót Nemes Ervin mérlegképes könyvelő állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.

 

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

2011.év

Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft)

Elszámolás

határideje

időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi
Magyar Államkincstár 2011 3 626 000 Működési támogatás 0 3 221 000 0 2011.12.31.
Nemzeti Civil Alapprogram 2011.08.29. 210 000 Működési támogatás 0 210 000 0 2011.10.31.
SZJA 1% 2011.10.20. 131 000 Működési támogatás 0 131000 0 2011.12.31.
Összesen 3 967 000 0 3 967 000 0

 

 

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

 1. év
Megnevezés

Előző évi

összeg (eFt)

Tárgyévi összeg

(eFt)

Változás Megjegyzés
% eFt
Induló tőke 100 100 0 0
Tőkeváltozás -761 2112 378 2873
Lekötött tartalék 0 0 0 0
Értékelési tartalék 0 0 0 0
Tárgyévi eredmény 2866 49 2 -2817
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 2866 49 2 -2817
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 7 8 114 1
Egyéb 0 0 0 0

 

 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

 1. év
Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés
előző évi tárgyévi % Ft
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
–          ebből adóköteles
–          ebből adómentes
Természetbeni juttatások összesen
–          ebből adóköteles
–          ebből adómentes
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN: 0 0 0 0
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 3000 100 3000
Pénzbeli juttatások 0 3000 100 3000
Nem pénzbeli juttatások 0 0 0 0
Egyéb juttatások 0 0 0 0
ÖSSZESEN: 0 3000 100 0
MINDÖSSZESEN: 0 3000 100 3000

 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

 1. év
Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás
előző évi tárgyévi % Ft
Központi költségvetési szervtől 4 393 500 3 836 000 87 -558 000
Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 472 500 210 000 44 -262 000
Elkülönített állami pénzalap Működési támogatás 3 221 000 3 626 000 113 405 000
Helyi önkormányzat és szervei 0 0 0 0
Balatonfüredi Önkormányzat 0 0 0 0
Kisebbségi települési Önkormányzat 0 0 0 0
Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0
Magánszemélyektől 0 0 0 0
Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 0 0
Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0
Közhasznú szervezettől 0 0 0 0
SZJA 1%-a (APEH) Működési támogatás 0 131 000 100 131 000
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0
Egyéb 0 0 0 0
Összesen 4 443 500 3 967 000 89 -426 500